logo_a.gif (5223 bytes)


БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА


МАШИНОСТРОЕНЕ1b_a1.gif (4921 bytes)
2b_a.gif (4939 bytes)
3b_a.gif (4882 bytes)
4b_a.gif (4893 bytes)
5b_a.gif (4890 bytes)
6b_a.gif (4928 bytes)
8b_a.gif (4928 bytes)

Българска браншова камара - машиностроене  е сдружение с нестопанска цел за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на своите членове. Основана е през 1991г. като самостоятелно юридическо лице - неправителствена организация. Камарата поддържа контакти с аналогични организации от Германия, Холандия, СР Югославия, Австрия и редица други страни.

          В камарата членуват около 180 фирми от всички браншове на машиностроенето, произвеждащи над 80 % от машиностроителната продукция в страната.

          Като доброволна организация браншовата камара има предимно координиращи фунции. Тя подпомага членовете си при реализирането на редица дейности от взаимен интерес:

·        в областта на социалното партньорство, включително участва като страна Работодател при договаряне и подписване на Отраслов колективен трудов договор за машиностроенето и разрешаване на колективни трудови спорове във фирмите - членове;

·        при осъществяване на директни контакти с чуждестранни фирми за коопериране, съвместно производство и по други въпроси от взаимен интерес;

·        организиране и провеждане на бизнес-посещения в чужбина, на кооперационни борси със заинтересовани чуждестранни фирми и др.под;

·        съдействие за повишаване на конкурентноспособността на фирмите чрез подпомагането им при разработването и сертифицирането на системи за управление на качеството и на околната среда;

·        предложения до компетентните органи за разработване на предложения за нормативни актове и изменения и допълнения в действащи нормативни актове, насочени към развитието на икономиката и отрасъла;

·        информиране за възможностите за участие в панаири и изложения в страната и чужбина. Съдействие за участие на фирмите в панаири, в т.ч. при преференциални условия по линия на Програмата за техническо сътрудничество с Германия, швейцарската програма "SIPPO", Центъра за насърчаване на износа, Консорциум ФЛАГ-САЩ и др.;

·        организиране на срещи на фирми по браншове на машиностроенето по въпроси от взаимен интерес;

·        съдействие и консултации за изясняването и възможностите за решаване на проблемни въпроси на фирмите;

·        съдействие и организиране на специализирани курсове за обучение.

 
Contact information.
10A, Graff Ignatiev Street, P.O. Box 625.1000 Sofia, Bulgaria
Tel.: (+359 2) 988 40 44
Fax:(+359 2) 989 28 06
E-mail: bbcm@vilmat.com